Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Aplikovaná ekonometria

Aplikovaná ekonometria → Moodle

Cieľom tohto predmetu je zvýrazniť u študentov porozumenie pokročilých ekonometrických techník a postupov pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Všetky uvádzané modely sú použité na analýzu reálnych problémov. Zároveň je precvičované používanie špecializovaných ekonometrických programov. Vyžaduje náležité znalosti variabilnej metodológie ekonometrie a makroekonomickej teórie, pomocou ktorých prezentuje súčasný ekonomický výskum. Porozumenie postupu analýz rozoberaných počas kurzu, by mal študent dokumentovať na vlastnom projekte.

 Garant predmetu  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   
 Literatúra
 
1. Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.:
    Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018.
  2. Enders, W.: Applied Econometric Time Series.
    John Wiley and Sons 2004, ISBN 0-471-23065-0
  3. Seddighi, H. R. – Lawler, K. A. – Katos, A. V.: Econometrics:
    A Practical Approach. Londýn: Routledge 2001, ISBN 978-0-415-15644-8
  4. Patterson, K.: An Introduction to Applied Econometrics.
    Palgrave Macmillan 2000, ISBN 0-312-23513-5
  5. Stewart, K.G.: Introduction to Applied Econometrics.
    Thomson, Brooks/Cole 2005, ISBN 978-0-534-36916-3
   
Zdroje ekonomických údajov 

Obsah predmetu

 1. Simulácie a bootstrapping, aplikácia: bootstrapping parametrov a štatistík
 2. Stratégia od všeobecného ku konkrétnemu modelu, aplikácia: modelovanie spotrebných výdavkov
 3. Nelineárne modely a hypotézy, aplikácie: Cobbova-Douglasova produkčná funkcia, CES produkčná funkcia
 4. Simultánny systém rovníc, aplikácie: odhad malého makroekonomického modelu ekonomiky USA 
 5. Simultánny systém rovníc, aplikácie: prognóza ekonomiky USA s využitím malého makroekonomického modelu
 6. Biely šum, náhodná prechádzka a modelovanie trendu, aplikácie: Nelsonove a Plosserove časové rady a analýza
 7. Testovanie stacionarity a jednotkových koreňov, aplikácia: makroekonomické časové rady
 8. Kointegrácia, jej testovanie a model s korekčným členom, aplikácia: známe makroekonomické podiely
 9. Kointegrácia, jej testovanie a model s korekčným členom, aplikácia: parita kúpnej sily
 10. Kointegrácia a Caganov model peňažného dopytu
 11. Modelovanie volatility, aplikácia: inflácia
 12. Modely prepínajúcich sa režimov pre výnosy, aplikácia: holandský gulden
 13. Modely prepínajúcich sa režimov pre volatilitu, aplikácia: akciový index
Cvičenia a materiály na semester

Kurzy a materiály s podobnou problematikou

  

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné