Dnes je:
Štvrtok 28.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

Fakulta hospodárskej informatiky

Vítame Vás na pôvodnej úvodnej stránke Fakulty hospodárskej informatiky
Aktuálne informácie týkajúce sa fakulty nájdete na jej nových stránkach

Fakulta hospodárskej informatiky je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.obrazok
Na fakulte sa realizuje výučba v rámci akreditovaných študijných programov pre študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva a auditorstva, aktuárstva, štatistiky, operačného výskumu a ekonometrie.

Na čele fakulty je dekan, ktorý riadi fakultu s ostatnými zvolenými akademickými funkcionármi - prodekanmi.
Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 4 rokov. 

Katedry fakulty zabezpečujú výučbu všetkých predmetov na akreditovaných študijných programoch a odboroch.
Fakultu tvoria:

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné