Dnes je:
Pondelok 30.03.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

profil katedry

Katedra operačného výskumu a ekonometrie /KOVE/

Naša motivácia naučiť študentov rozumieť ekonómii sa dá vyjadriť známym výrokom: „Kto vie prečo, vie aj ako!“

Katedra operačného výskumu a ekonometrie sa vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej práci orientuje na prehlbovanie všeobecných ekonomických poznatkov ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Východiskom analýz je modelový prístup a kvantitatívne metódy spolu s ich počítačovou podporou.

Ponúkané štúdium

Štúdium predmetov gestorovaných katedrou poskytuje systematické poznatky pre zvládnutie jednotlivých etáp využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov, a to:

Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou, a to so štandardným softvérom alebo pre aktívnu tvorbu programových produktov na riešenie ekonomických úloh.

V rámci predmetov, ktoré sa vyučujú na garantovaných študijných programoch, členovia katedry prezentujú problémy a ich riešenia z oblasti optimalizácie, ekonometrie a matematickej ekonómie, ktorých obsah zodpovedá aktuálnym trendom výučby v týchto oblastiach.

Uplatnenie študenta

Poznatky z ekonomickej teórie a vedomosti z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nachádzajú uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry a v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov.

Spolupráca katedry s inými univerzitami a odbornými organizáciami

Spolupráca s univerzitami v SR a zahraničí zahŕňa spoluprácu pri organizovaní konferencií a seminárov, spoluprácu v rámci aktivít Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum, posudzovanie a prácu v komisiách pre obhajoby dizertačných prác a pri vydávaní medzinárodného vedeckého časopisu Central European Journal for Operations Research.

Z histórie katedry

Katedra operačného výskumu a ekonometrie vznikla v roku 1961 na Fakulte národohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ako Katedra ekonomicko-matematických výpočtov. Neskôr bola premenovaná na Katedru kybernetiky, Katedru ekonomicko-matematických metód, až v roku 1990 získala svoj súčasný názov Katedra operačného výskumu a ekonometrie. Počas tohto vývoja sa stala v roku 1970 súčasťou Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, dnešnej Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na katedre získavali svoje vysokoškolské vzdelanie absolventi inžinierského štúdia v odboroch: Ekonomicko-matematické výpočty, Matematické metódy v ekonómii, Kvantitatívne metódy v ekonómii a v študijnom programe Operačný výskum a ekonometria. Katedra vychovala mnohých ašpirantov v odbore Teória riadenia a plánovania a doktorandov v študijnom programe Ekonometria a operačný výskum.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné