Dnes je:
Streda 27.01.2021
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

bakalárske štúdium

Študijné programy 1. stupňa štúdia - bakalárske štúdium

Študijný program HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že sa dokážu vysporiadať s agendami na zriadenie firmy ako aj jej prevádzkovanie a ďalší rozvoj. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie.

Študijný program MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE
Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie dokážu riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných organizáciách (včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú osvojené princípy a metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry. Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre základné ekonomické analýzy, využiť matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO
Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovládajú matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka. Odborný profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva. Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva.

ŠTÚDIUM CUDZÍCH JAZYKOV je súčasťou každého programu na Ekonomickej univerzite.

Študijný poriadok a diciplinárny poriadok:
ŠTUDIJNÝ PORIADOK
DISCIPLINÁRNY PORIADOK

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné