Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Vybrané partie z ekonometrie

Vybrané partie z ekonometrie

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je rozšíriť vedomosti z oblasti ekonometrie a ukázať študentom aplikačné možnosti ekonometrických modelov. Predmet prehlbuje poznatky v jednotlivých oblastiach ekonometrie: reprezentácia kvalitatívnych faktorov v modeli, použitie panelových dát v ekonometrickej analýze, syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s možnosťami aplikácie ekonometrických metód a techník v rôznych oblastiach. Prehĺbenie aplikačných otázok ekonometrie má študentovi ukázať nielen nadväznosť ekonometrie na ekonomickú teóriu, ale aj súvislosť ekonometrie s ostatnými prístupmi k analýze ekonomických javov a procesov (cieľové, optimalizačné a simulačné prístupy).

Prerekvizity

Všeobecná ekonomická teória, Štatistika

Garant predmetu  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
Vyučujúci  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
Literatúra
  1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018
  2. Hušek, R. – Pelikán, J. : Aplikovaná ekonometrie, teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003, ISBN 80-86119-19-X
  3. Lukáčiková, A.:Využitie ekonometrických modelov na prognózovanie ekonomického vývoja. In:Vincúr, P. – Zajac, Š.: Úvod do prognostiky, Sprint, Bratislava 2007, ISBN 978-80-89085-85-9
  4. Gujarati, D. N.: Basic Econometrics. McGraw - Hill, New York 2003, ISBN 0-07-112343-1
  5. Greene, W. H.: Econometric Analysis. Prentice Hall, New Jersey 2003, ISBN 0-13-110849-2. 
Príklady

údaje základné
Vydavky_prijmy_kraje
Import
Spotreba
Filip
Báza na výučbu
Optimalizácia
ÚdajeSR
Panel
Panel2
Kvalitatívne premenné
Logit-údaje
LPM-údaje
Logit-údaje2
Logit table 15_7
Choroba
ARCH
Panelové dáta:   Česko   Maďarsko   Poľsko   Slovensko
logit_zamestnanie_udaje
Durbinove-Watsonove tabuľky

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné