Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Modelovanie ekonomických procesov II

Modelovanie ekonomických procesov II

Anotácia predmetu

Predmet Modelovanie ekonomických procesov 2 poskytuje študentom vedomosti z oblasti vyhodnocovania variantov, kde sa pod variantom rozumie určitý subjekt, ktorý je popísaný určitými charakteristikami. Vo všeobecnosti ide o kvantifikáciu efektívnosti viacerých homogénnych subjektov na základe definovaných viacerých, homogénnych ukazovateľov, kritérií  resp. viacerých kriteriálnych funkcií a o ich zoradenie od najlepších po najhoršie. Pod variantom je možné rozumieť krajiny, výrobné podniky, banky, nemocnice, univerzity, cenné papiere, výrobky, atď.. V rámci predmetu sú vysvetlené bodové metódy (bázického, bazálneho variantu), ktorých využitie je spojené s normovaním ukazovateľov a metódy párového porovnávania, medzi ktoré patria metódy radu ELECTRE. Ďalšia časť prednášok je venovaná princípom metódy obalu dát, modelovaniu efektívnosti cez úlohu zlomkového programovania a jej prepisu na  primárnu a duálnu úlohu lineárneho programovania, modelu CCR-I, CCR-O a BCC-I, BCC-O a základnému aditívnemu modelu. Praktické aplikácie sú zamerané na analýzu ekonomických a sociálno-ekonomických javov a rozhodovacích procesov na reálnych údajoch riešených pomocou EXCELU a DEA Solveru.

Gestor predmetu  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
Vyučujúci  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
 doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
Stručná osnova predmetu:

Príprava – normovanie ukazovateľov pre úlohy viackriterálneho vyhodnocovania variantov, bodové metódy, metódy radu ELECTRE. Vyhodnocovanie variantov pre úlohy s jedným vstupom a výstupom, s viacerými vstupmi a jedným výstupom a vice verza, s viacerými vstupmi a výstupmi. Metódy zoradenia objektov na základe viacerých vstupov a výstupov s jednoznačne a intervalovo definovanými ukazovateľmi. DEA modely. Základný CCR model a množina prípustných riešení. Tvorba CCR modelu cez zlomkové programovanie a dualitu. CCR model  orientovaný na vstup a výstup. BCC model orientovaný na vstup a výstup. Iné DEA modely; BAM a SBM modely.

Literatúra
  1. Rogers M., Bruen M., Maystre L-Y.: Electre and Decision Support, Kluwer Academic Publishers, London 2001
  2. Backhaus K., Erichson B., Plinke W., Weiber R.: Multivariate Analysemethoden, Springer Verlag, 2003
  3. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K.: Data Envelopment Analysis, A comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA Solver, Kluwer Academic Publishers, London 2001
  4. Unčovský L., Ivaničová Z., Brezina I.: Základy operačného výskumu, ES EU, Bratislava 1993
  5. Sojka, J. - Walter, J.: Matematické modelovanie ekonomických procesov, Alfa, Bratislava 1986
  6. Ivaničová Z, Rublíková E.: Plnenie maastrichtských kritérií v  krajinách V4 : (Za koľko rokov dosiahnu krajiny V4 priemernú životnú úroveň v krajinách EÚ 25?) Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Roč. 35, č.2 (2006), s. 137-146
  7. Hill M.M., Ivaničová Z.: Outranking Methods of Multicriteria Decision Making, Methodos Quantitativos, Edicoes Silabo,Lisboa, 2001

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné