Dnes je:
Nedeľa 17.11.2019
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometrické modelovanie

Ekonometrické modelovanie → Moodle

Cieľ predmetu

Predmet je zameraný na teoretické vysvetlenie princípov kvantifikácie ekonomických procesov pomocou ekonometrických modelov metód, na tvorbu hypotéz, na matematickú formuláciu jednorovnicových k-rozmerných modelov (maticový zápis), na chyby špecifikácie modelov a na matematické zdôvodnenie metód odhadu parametrov (metóda najmenších štvorcov, zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti, vážená metóda najmenších štvorcov, atď.) Prezentujú sa dynamické jednorovnicové modely a ich základný nástroj funkcie reakcie na impulz. Vysvetľovaná je metóda momentov a možnosti jej aplikácie. Podrobne sa rozoberajú aj metódy odhadu viacrovnicových modelov.

Prerekvizity

Úvod do ekonometrie I, II, Matematika, Štatistika

Garant predmetu  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Vyučujúci  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Literatúra
  1. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition, 2007.
  2. Hayashi, F.: Econometrics. Princeton University Press, 2000.
  3. Lukáčiková, A., Lukáčik, M., Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018.
  4. Greene, W. H.: Econometric Analysis, 5th ed., Prentice Hall, 2003

 Zdroje ekonomických údajov 

 Barro_data.xls

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné