Dnes je:
Streda 20.06.2018
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

profil fakulty

Profil Fakulty hospodárskej informatiky

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch v odboroch:
Účtovníctvo, Hospodárska informatika, Kvantitatívne metódy v ekonómii,
Ekonometria a operačný výskum
 v prvom, druhom a treťom stupni štúdia.

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie predovšetkým tam, kde sa popri vedomostiach z makroekonómie a mikroekonómie, hospodárskej politiky a manažmentu vyžaduje schopnosť pracovať s kvantitatívnymi informáciami o sociálnych a ekonomických javoch rôzneho druhu; kde sa používa výpočtova technika s rôznym špecializovaným softvérom; kde sa tvoria analýzy, rozoberajú informácie pre rozhodovanie a riadenie a vytvárajú prognózy.

Absolventi fakulty sa uplatňujú v rôznych pozíciách často ako analytici, štatistici a prognostici, manažéri, aktuári, projektanti ekonomických informačných systémov podnikov a výpočtových centier, auditori, kontrolóri, účtovníci a nezriedka ich možno stretnúť aj vo vrcholovom manažmente podnikov a vo vysokých funkciách štátnej a komunálnej správy.

Učebné plány fakulty pre jednotlivé študijné programy sú porovnateľné s plánmi, podľa ktorých sa vyučuje na popredných európskych a svetových univerzitách s podobným zameraním.

Strategickým cieľom fakulty je vybudovanie špičkovej vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá by jednak spĺňala požiadavky praxe, dosahovala seriózne výsledky v oblasti vedy a výskumu a ktorej vzdelanie by bolo plne kompatibilné so vzdelaním podobných popredných inštitúcii vo svete.

 

Štatút fakulty

Správy za kvalitu na FHI

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné