Dnes je:
Streda 29.01.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KMA

Spoločnosti

profil katedry

 

Aktuár je odborník v poistnej a vo finančnej matematike, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kalkuláciu sadzieb a výšku poistného, rezerv poisťovne a ich umiestnenie. Jeho hlavnou úlohou je dbať na to, aby poisťovňa mala v ľubovoľnom čase dostatok prostriedkov na krytie svojich záväzkov voči poisteným vyplývajúcich z poistných zmlúv. Podieľa sa aj na tvorbe poistných produktov a finančných analýz.

The what is an actuary - song.

zdroj: youtube.com

Aktuári majú uplatnenie ako vrcholoví finanční a risk manažéri v poisťovniach, bankách, finančných inštitúciách, maklérskych spoločnostiach, penzijných programoch, v zdravotníckych organizáciách. Aktuárske zručnosti zahŕňajú podrobnú predstavu o poistných, finančných, demografických a hospodárskych rizikách, rozvoj a využívanie štatistických modelov ako základu získania informácií pre finančné rozhodnutia, o stanovení primeranosti poistného, zaoberajú sa dôchodkovým poistením, tarifami a financovaním platieb, o záväzkoch poisťovne, o mierach rizík. Poistní matematici môžu poskytovať poradenstvo v súvislosti s týmito zložkami ale aj v súvislosti s primeranosťou rizika, dohôd o zaistení, investičnej politiky, stanovení príslušných požiadaviek na kapitálovú úroveň a stres testovaní budúceho finančného stavu finančnej inštitúcie.

 

Náročnosť štúdia sa odvíja od zručností, ktoré musí aktuár ovládať. Študent získa množstvo potrebných informácií a praktické zručnosti (vrátane práce s aktuárskym softvérom) pre prácu v hore uvedených finančných inštitúciách. Potreby praxe sa odrážajú v priebežnej aktualizácii obsahu výučby jednotlivých predmetov tak, aby korešpondovali s požiadavkami sylabov aktuárskeho vzdelávania v krajinách EÚ a boli v súčinnosti s projektom SOLVENCY II a ORSA.

 

Zákon o poisťovníctve č. 8/2008 Z. z. ukladá poisťovniam povinnosť dať zodpovedným aktuárom potvrdzovať správnosť výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosti; výšky technických rezerv a ich umiestnenia; výpočtu miery solventnosti; rozdelenia výnosov z investovania finančných prostriedkov; použitia poistno-matematických metód pri výpočte sadzieb poistného v životnom a neživotnom poistení; použitia poistno-matematických metód pri určovaní výšky technických rezerv v životnom poistení a v neživotnom poistení. Týmito okruhmi sa zaoberajú jednotlivé predmety štúdia. Na vedení diplomových prác participujú aj odborníci z praxe, ktorými sú v mnohých prípadoch naši absolventi. Po skončení štúdia si absolvent študijného programu môže svoje vedomosti neustále dopĺňať v rámci vzdelávania organizovaných Slovenskou spoločnosťou aktuárov (SSA), absolvovať skúšku zodpovedného aktuára organizovanú Národnou bankou Slovenska alebo pokračovať v štúdiu na III. stupni resp. v zahraničí. Katedra pri vedení diplomových prác spolupracuje s aktuármi z praxe a taktiež ponúka študentom možnosť absolvovať predmety Centra severoamerických štúdií (CNAS) EU v Bratislave.

 

 

zdroj: CareerCast.com

 

Chris Daykin - bývalý vrchný vládny aktuár Veľkej Británie, neskôr člen Groupe of Consultatif a International Actuarial Association sa zúčastnil na 9. medzinárodnej vedeckej konferencii AKTUÁRSKA VEDA V TEÓRII A PRAXI, ktorú organizovala KMA FHI EU v Bratislave pri príležitosti 20. výročia zahájenia výučby Aktuárstva na Slovensku.

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné