Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

 

RNDr. Ľubomír Turňa, CSc.


· email: turna@euba.sk, stefanluboturna@post.sk
· kancelária: E8.827
· telefón: + 421 2 67295 877
· klapka: 5877.

konzultačné hodiny: Str. 10:00-12:00, Str.13:00-15:00


Vedecká orientácia:
Objektové programovanie, programovacie techniky, algoritmizácia, matematické aspekty algoritmizácie.

 

Pedagogická činnosť:
1x garant a 10x zavedenie nového predmetu na SjF SVŠT, MFF/FMFI a PrF UK
SjF SVŠT: Programovanie automatizovanej výrobnej techniky, Automatizácia a robotizácia zváracích a zlievarenských procesov, Náuka o meteriáli, Základy stroj. technológie.
MFF/FMFI UK: Spracovanie experimentálnych údajov v geofyzike, Štatistické metódy v geofyzike, Spracovanie časových radov a numerické filtre, Fyzika 1, Praktikum z geofyziky, Určovanie skrytých periodicít, Stochastické procesy a systémy, Gefyzikálne metódy sledovania životného prostredia, Schumannove rezonancie,
FHI EU: Programovacie techniky, Programovanie 1/Programovanie A, Programovanie 2/Programovanie B, Objektové programovanie, Multimediálne systémy

Vzdelanie:
Teoretická fyzika – fakulta fyziky, Štátna univerzita v Odesse
SVŠT, Strojnícka fakulta, špecializácia Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov

Vedecké a vedecko- pedagogické hodnosti:
SjF SVŠT v Bratislave – CSc., 1981

Zamestnania:
1976 1979 interný ašpirant na SjF SVŠT
1979-1985 odb. as. na Kat. fyz. metalurgie, zvárania a zlievania SjF SVŠT
1985 1988 samostatný vedecký pracovník na Odd. molek. genetiky Ústavu exp. onkológie SAV
1988-2003 samostatný vedecký pracovník s pedag. úväzkom na Kat. geofyziky MFF/FMFI UK
1991-1993 preds. Byt. družstva Petržalka (uvolnený MFF UKna výkon funkcie)
2003-doteraz odb. as. na Kat. hosp. informatiky, Fak. hosp. inf. EU

Vedecko-výskumné úlohy:
Zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ 18 výskumných a rezortných úloh a úloh štátneho výskumu, z toho 7 úloh VEGA-3 ukončených úloh VEGA ako zodpovedný riešiteľ, 3 ukončených úloh základného štátneho výskumu, 8 rezortných úloh.

Publikačná činnosť:
Účasť na 2 skripách, 17 pôvodných článkov vo vedeckých a odborných karentovaných a nekarentovaných, recenzovaných časopisoch, 21 príspevkov v zborníkoch domácich, zahraničných a medzinárodných konferencií a workshopov, 6 citácií v zahraničných aj karentovaných časopisoch a 2 citácie v domácich publikáciách, účasť na 13 významnejších odborných, pedagogických a výskumných vystúpeniach a činnosti.

Vybrané publikácie:
Lisý V., Turňa Ľ.: On the method of a approximate solution of the Liouville equation, Czechoslovak Journal of Physics B 33, 1983, 5, pp.477-479, ISSN 0011-4626
Lisý V., Turňa Ľ.: On the theory of dispersion of a solute during laminar flow in tubes, Czechoslovak Journal of Physics B 33, 1983, 5, pp.480-484, ISSN 0011-4626
Ševčík S. and all: The magnetic sensor for the Schumann resonance measurements and its optimatization, Journal of Electrical Eng., 53, 2002, 9/S, pp.61-64, ISSN 1335-3632
Turňa Ľ., Turňa M.: Influence of the vibrations on the convective instability, AAGUC XXIV, 2002, pp.71-74, ISBN 80-223-1832-9
Polášek I., Turňa Ľ.: Agile Techniques in Software Project Management, Strategijski menedžment, 3, 2004, ss. 31-34, ISSN 0354-8414
Turňa Ľ., Smatana L.: Dynamický model trhovej úspešnosti konkurenčných produktov v závislosti na reklame, Ekonomika a informatika, 1, 2005, ss. 182-188, ISSN 1336-3514
Turňa Ľ., Turňa M., Smatana L.: Termodynamické a dynamické procesy v koexistencii dvoch fáz, In: APLIMAT 2005, 4th International Conference APLIMAT 2005, Dep. of Math., Fac. of Mech. Eng. Slovak Univ. of Technology in Bratislava, Bratislava 2005, pp. 161-166, ISBN 80-969264-4-6

Členstvo vo vedeckých a redakčných radách, odborných a oborových komisiách a výboroch:
Člen spoločnej odborovej komisie FMFI/SAV z vedného odboru 11-45-9 Geofyzika (doteraz) a počas pôsobenia na FMFI UK aj tajomník tejto komisie.
Člen komisie pre rigorózne skúšky na FMFI v odbore Fyzika, špecializácia Geofyzika (doteraz).
Člen komisie pre štátne skúšky pre posl. odboru Fyzika, špecializácia Geofyzika (doteraz).
Člen komisie pre štátne skúšky pre posl. odboru Fyzika, špecializácia Fyzika-manažment (doteraz).
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta astronomica et geophysica Universitatis Comenianae (doteraz).
Člen výboru Slov. fyz. spoločnosti.
Člen org. výboru Optics of Cosmic Dust, NATO Sci. Series
Člen komisie pre štátne skúšky pre posl. odboru Hospodárska informatika, špecializácia Informačné technológie

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné