Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometria 1

Ekonometria 1

Anotácia predmetu

Ekonometrický prístup k analýze ekonomických javov a procesov. Vzťah teórie a empirickej skúsenosti, modelu a dát. Ekonometrický model. Jednorovnicový lineárny model, štatistické predpoklady. Odhad parametrov, testovanie. Analytické a prognostické aplikácie jednorovnicového modelu. Porušenie štandardných predpokladov, dôsledky: autokorelácia, heteroskedasticita, multikolinearita. Testovanie a riešenie problémov pri porušení základných predpokladov. Viacrovnicový model, simultánnosť. Identifikácia. Metódy odhadu parametrov, aplikácie.

Garant predmetu  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
Vyučujúci  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
 Ing. Brian König, PhD.
Literatúra
  1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Letra Edu 2018
  2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.:: Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013
  3. Lukáčik, M. – Lukáčiková, A. – Szomolányi, K.: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Ekonóm, 2011
  4. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: Iura Edition 2007 
  5. Gujarati, D.: Basic Econometrics. McGraw Hill, New York 2003
Zadanie projektu
Cvičenia

Štatistické tabuľky
t štatistika
F štatistika
Durbinove-Watsonove tabuľky

 

Video kurz ekonometrie - po anglicky
Kurz

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné