Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Input-output analýza

Input-output analýza

Anotácia predmetu

Predmet input-output analýzy, systém bilancií a systém národných účtov, otvorený a zatvorený input-output model, analýza kvadrantov input output tabuľky, dynamizácia input-output modelu, cenový a indexový model na báze input-output tabuľky, ekonomický rast v štruktúrnom modeli, transformácia štruktúrneho input-output modelu na optimalizačný model, input-output modely na úrovni podniku, matice spoločenského účtovníctva.

Gestor predmetu doc. Ing. Marián Goga, CSc.
Syllabus predmetu Syllabus
Vyučujúci doc. Ing. Marián Goga, CSc.
Literatúra

1. Husár, J. - Mokrášová, V. - Goga, M.: Input-output analýza a systém národných účtov. EKONÓM, Bratislava 2001.
2. Fecanin, J. a kolektív: Štruktúrna analýza a rozmiestňovacie modely. ALFA, Bratislava 1985.

Cvičenia

01. týždeň Tabuľka medziodv. vzťahov a bázický i-o model
Matica hospodárskych transakcií, tokov a konštrukcia sústavy distribučných rovníc. Vysvetlenie podstaty leontiefovskej produkčnej funkcie.
02. týždeň Sústava nákl. rovníc a podstata zatvoreného modelu
Význam druhého a tretieho kvadrantu pre potreby konštrukcie rovníc.
03. týždeň Input-output techniky v ekonomických výpočtoch
Podstata zdrojov v statickom I/O modeli a matematické vzťahy medzi primárnymi faktormi a konečnou spotrebou. Náročnosť na primárne faktory.
04. týždeň Vybrané problémy i-o modelu a príjm. multiplikátora
Formulácia vzťahov alokácie fixných zdrojov hospodárstva. Leontiefov paradox.
05. týždeň Bilancovanie dovozu pomocou input-output modelu
Modely dovozu na báze rôzneho bilancovania tokov. Tri základné modely. Vzťahy pre regulovanie hospodárstva.
06. týždeň Rovnováha, ceny a otvorený input-output systém
Vzťah medzi Walrasovou teóriou všeobecnej rovnováhy a modelom input-output. Dva základné cenové modely.
07. týždeň Agregácia v input-output modeli
Spôsob a postupy agregácie pri zostavovaní input-output tabuliek pre rôzne účely.
08. týždeň Systémy národných účtov
Podstata a vzťah medzi definíciami makroekonomických veličín a účtovou podobou týchto definícií. Kolobehy makroekonomických veličín.
09. týždeň Systém národných účtov USA - NIPA
Podstata ekonomických účtov podnikov a vzájomné vzťahy medzi nimi. Sektorové účty NIPA a národné ekonomické účty a ich konštrukcia.
10. týždeň Európsky systém národných účtov - ESA
Klasifikácia inštitucionálnych sektorov, transakcií a tokov, ktoré sú obsahom ESA. Vzťahy medzi účtami. Vznik a klasifikácia bilancujúcich položiek.
11. týždeň Systém národných účtov SR
Klasifikácia a princípy slovenského systému národných účtov a jeho vzťah k systému ESA.
12. týždeň Štatistické charakteristiky input-output tabuliek
Tabuľky dodávok a použitia. Konštrukcia symetrických tabuliek a ich význam.
13. týždeň Kvalitatívna analýza input-output tabuliek
Potreba a možnosť kvalitatívnej analýzy vo väzbe na štruktúru hospodárstva a meranie závislosti odvetví.

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné