Dnes je:
Pondelok 21.09.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KMA

Spoločnosti

profil katedry

klik na novú webstránku fakulty fhi.euba.sk

 

Katedra matematiky a aktuárstva /KMA/

spolupracuje

 

Katedra matematiky a aktuárstva je vedecko-pedagogické pracovisko, ktorého členovia sa vo svojej práci zameriavajú na výučbu, výskum a aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii, najmä v oblasti finančnej a poistnej matematiky a matematickej analýzy.

Katedra zabezpečuje výučbu celouniverzitných predmetov Matematika a Vybrané kapitoly z matematiky vo všetkých formách štúdia a ďalších 21 predmetov, ktoré sú buď povinnými, povinne voliteľnými alebo voliteľnými predmetmi na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave a garantuje akreditovaný študijný program Aktuárstvo na druhom stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. KMA sa delí na dve sekcie.

  Ponúkané štúdium

Katedra matematiky a aktuárstva je garantom študijného programu Aktuárstvo/Actuarial Science, ktorý je jediným študijným programom v oblasti úplného štúdia v oblasti aktuárskej vedy na Slovensku a jedinečným i v stredoeurópskom priestore. Štúdium predmetov garantovaných katedrou v študijnom programe Aktuárstvo poskytuje systematické teoretické i praktické poznatky z poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu a simuláciám rizík neživotného poistenia, ďalej poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov, ako aj teoretické znalosti vyššej matematiky, pravdepodobnosti, štatistiky, operačného výskumu. Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou.

Uplatnenie študenta

Absolventi majú schopnosť aplikovať kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä v poistnom a finančnom sektore, sú schopní rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied, vedia riešiť základné problémy riadenia rizík a finančných tokov poisťovní, majú zručnosti vo využívaní výpočtovej techniky a  vo využívaní matematických a štatistických programových balíkov. Štúdium je odbornou prípravou hlavne na výkon profesie "aktuár" v poisťovniach, ale uplatnia sa aj v penzijných fondoch i v bankách. 

 Z histórie katedry

Od vzniku Vysokej obchodnej školy zabezpečoval výučbu matematiky Ústav hospodárskeho počtovníctva, kde prednášali prof. PhDr. Juraj Hronec a RNDr. Ján Vanovič. V roku 1950 vznikol Ústav sociálno-ekonomickej štatistiky, ktorý zabezpečoval aj výučbu matematiky. Ústav sociálno-ekonomickej štatistiky sa v roku 1952 premenoval na Katedru štatistiky a matematiky. Katedra matematiky vznikla až v školskom roku 1960/61, keď sa Katedra štatistiky a matematiky rozčlenila na dve samostatné katedry. V roku 2011 pribudlo do názvu katedry aj aktuárstvo. Vedenie katedry od jej vzniku až po súčasnosť.

Spolupráca katedry

Spolupráca s kolegami z iných univerzít a organizácií na Slovensku a v zahraničí zahŕňa spoluprácu pri organizovaní konferencií a seminárov, spoluprácu v rámci aktivít aktuárov, posudzovanie a prácu v komisiách pre obhajoby dizertačných prác a podobne. Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave spolupracuje najmä s Katedrou financí EF VŠB - TU v Ostrave, s Katedrou matematiky FIS VŠE v Prahe, s Fakultou podnikatelskou VUT v Brne a so Slovenskou spoločnosťou aktuárov.

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné