Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

diplomové práce

prof. Ing. Stojan Russev, PhD.

1. Servisne orientované IS v prostredí Oracle
2. Grid computing a možnosti jeho aplikácie na FHI
3. Tvorba IS konkrétneho podniku
4. Trendy automatizácie programovania
5. Trendy automatizácie projektovania

prof. Ing. Peter Závodný, CSc.

1. Návrh intranetového riešenia vybraného podsystému AIS firmy.
2. Elektronický obchod a komercia na internete.
3. Možnosti a trendy prenosu dát.
4. Využitie počítačových sietí v AIS firmy.
5. Návrh a implementácia elektronického obchodu.

doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.

1. Elektronický podpis – kľúč k moderným a bezpečným službám.
2. Systémová integrácia a jej vplyv na informačné systémy a procesy vo firme.
3. Intranet na mestskom (alebo obecnom) úrade.
4. Internet na bezdrôtových zariadeniach.

Ing. Juraj Kubiš, DrSc.

1. Využitie merania proporcionálnosti v podmienkach riadenia projektov IT (transfer poznatkov z výroby)
2. Využitie merania nepretržitosti v podmienkach riadenia projektov IT (transfer poznatkov z výroby)
3. Využitie merania paralelnosti v podmienkach riadenia projektov IT (transfer poznatkov z výroby)
4. Využitie merania synchronizácie v podmienkach riadenia projektov IT (transfer poznatkov z výroby)
5. Využitie merania rytmickosti v podmienkach riadenia projektov IT (transfer poznatkov z výroby)
6. Využitie merania rovnomernosti v podmienkach riadenia projektov IT (transfer poznatkov z výroby)

   Ing. Michal Grell, PhD.

1. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v ústrednej štátnej správe (analýza, návrh, implementácia)
2. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v miestnej štátnej správe (analýza, návrh, implementácia)
3. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v regionálnej samospráve (analýza, návrh, implementácia)
4. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v miestnej samospráve (analýza, návrh, implementácia)
5. Typový aplikačný softvér v integrovanej informatizovanej domácnosti (analýza, návrh, implementácia)
6. Typový aplikačný softvér v inteligentných administratívnych budovách (analýza, návrh, implementácia)
7. Typový aplikačný softvér na podporu elektronickej komunikácie verejnej správy a verejnosti (analýza, návrh, implementácia)

Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

1. Tvorba intranetu pre konkrétnu spoločnosť
(reálne zadanie – Java, 4 študenti)
2. Konfigurácia počítačovej siete s Linuxom
3. Tvorba dizajnu stránok intranetu
(reálne zadanie)

   Ing. Ľudovít Markus, CSc.

1. Implementácia gridových technológií v komerčnej sfére.
2. EGEE gridová infraštruktúra pre vedu v EU.
3. Globus Toolkit – štruktúra a služby.
4. Condor – analýza vytvorenia klastra z PC.
5. GridSim – nástroj na simuláciu a modelovanie pre paralelné a distribuované systémy.
6. Analýza pripojenia mobilných zariadení na grid.

RNDr. Jozef Stašák, PhD.

1. SAP Business Warehouse
2. Modelovanie procesov – teoretická časť (prístupy, metódy a techniky) s využitím typových aplikačných programov
3. Modelovanie procesov podnikania vo výrobnej sfére s využitím systému ARIS
4. Modelovanie procesov podnikania v spisovej službe s využitím systému ARIS
5. Business Intelligence v systéme SAP
6. Optimalizácia a reinžiniering procesov podnikania vo výrobnej sfére.

   Ing. Stanislav Šuchter, CSc.

1. Analýza výrobných procesov píly guľatiny a návrh ich informatizácie (vo firme Gregorič, Lehota pod Vtáčnikom, vhodné pre diplomanta z okolia Prievidze)
2. Analýza výrobných procesov píly guľatiny a návrh ich informatizácie (vo firme Woodpan, Dolný Štál, vhodné pre diplomanta z okolia Dunajskej Stredy)
3. Analýza výrobných procesov píly guľatiny a návrh ich informatizácie (vo firme Udava, Udavské, vhodné pre diplomanta z okolia Humenného)
4. Analýza a riešenie prvotného zberu údajov pri ťažbe a spracovaní guľatiny priamo v teréne (vo firme VLM Kežmarok, vhodné pre diplomanta z okolia Kežmarku)
5. Tvorba a odosielanie dodacích listov expedovanej guľatiny (vo firme LVS Bratislava, riešenie na prenosné počítače využívané priamo v teréne)
6. Fakturácia on-line cez internet pri expedovaní guľatiny (vo firme LVS Bratislava, riešenie na prenosné počítače využívané priamo v teréne)

   Ing. Igor Bandurič

1. Identity management.
2. Softvérová podpora ekonomických aplikácií v malých a stredných podnikoch pre koncových používateľov (analýza, návrh, implementácia).
3. Lokalizačne orientované moduly v systéme SAP Business One.
4. Využitie analytických vzorov v tvorbe ekonomických aplikácií.
5. Servisne orientovaná architektúra v tvorbe IS výrobného podniku.
6. Návrh koncepcie interaktívnych J2EE aplikácií.
7. Komparácia aktuálnych technológií na výstavbu Java EE aplikácií.
8. Informačný systém na komunikáciu miestnej samosprávy a verejnosti.(analýza, návrh, implementácia).

Ing. Martin Blahušiak

1. Analýza, návrh a implementácia IS na rie�enie ekonomickej problematiky. (2)
2. Automatizácia projektovania a programovania v systémoch CASE. (1)
3. Vývoj IS v prostredí Rational XDE a Visual Studio .NET. (2)
4. Analýza, návrh a implementácia IS vo vybranom prostredí. (2)

   Ing. Magdaléna Cárachová

1. Systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a ich význam v procese rozhodovania
2. Systémy riadenia marketingových kampaní a ich základné atribúty
3. Význam hĺbkovej analýzy údajov v podpore krížového a navyšovacieho predaja
4. Využitie analytických metód pre návrh a riadenie obsahu internetových obchodných portálov
5. Technické prostriedky ako súčasť informačných technológií
6. Efektívne využitie aplikácií MS Office vo firme a možnosti ich spolupráce
7. Návrh využitia systému SAP R/3 so zameraním na predmet Aplikačné softvérové
produkty (modul sa konkretizuje po dohode so študentom - vyžaduje sa prax študenta v
tomto systéme)
8. ECM (Enterprise Content Management) riešenia – efektívna správa firemného obsahu

   Ing. Jaroslav Kultan

1. Tvorba dochádzkového databázového systému študentov strednej školy.
2. Tvorba databázového hodnotiaceho systému pre stredné školy na báze známok.
3. Tvorba databázového hodnotiaceho systému pre stredné školy na báze bodového systému.
4. Návrh a tvorba e-learningového kurzu predme-tu databázové systémy.
5. Videokonferencie vo vzdelávaní.
6. Modelovanie a uchovávanie akustických signálov, kódovanie, prenos.
7. Modelovanie a uchovávanie grafických signálov, kódovanie, prenos.

   Ing. Anna Ondrejková

1. Vývoj portálov pomocou technológií spoločnosti Microsoft
2. Riešenie potrieb firiem a ich zákazníkov pomocou portálu v ASP.NET 2.0
3. Dizajn portálu vytvoreného pomocou technológie ASP.NET 2.0
4. Využitie PDA zariadení pre zabezpečenie vysokej mobility firiem a ich zákazníkov
5. Internetová reklama – analýza a návrh riešenia problematiky z technologického, právneho, psychologického a sociologického hľadiska
6. Bezpečný internet pre deti a mládež – analýza problematiky a návrh riešenia
7. E-government – analýza a návrh vybranej čiastkovej úlohy

   RNDr. Eva Rakovská

1. Ontologické modelovanie (použitie konkrétneho modelovacieho nástroja).
(ANI)
2. Vyhľadávanie na internete v doménovej oblasti (agentový alebo znalostný prístup). (ANI)
3. Modelovanie pomocou metodológie CommonKADS. (TI)
4. Testy z teoretickej informatiky a ich automatické vyhodnocovanie pomocou expertného systémov. (ANI)
5. Testy z Umelej inteligencie a expertných systémov A a ich automatické vyhodnocovanie pomocou expertného systémov. (ANI)
6. Gridové technológie a ich význam v praxi. (TI)
7. Vyhľadávanie informácií na internete (porovnanie nástrojov a technológií, možnosti použitia inferencovania). (TI)

   Ing. Roman Russev

1. Možnosti a budúcnosť automatizácie programovanie v prostredí Microsoft Visual Studio - Teoretická DP.
2. Analýza, návrh a implementácia Windows aplikácie v prostred9 Visual Basic.NET.
3. Analýza, návrh a implementácia Windows aplikácie v prostredí C#.NET.
4. Analýza, návrh a implementácia asynchronnej web aplikácie technológiou.NET.
5. Analýza, návrh a implementácia web aplikácie s použitím ASP.NET 2.0 a SQL Server 2005.
6. Analýza, návrh a implementácia web aplikácie s použitím ASP.NET 2.0 a AJAX.NET.
7. Analýza, návrh a implementácia aplikácie pre mobilné zariadenia pomocou technológii .NET.

   Ing. Mária Szivósová

1. Malé a stredné podniky v elektronickom obchodovaní
2. Elektronické trhy, ich transformácia a využívanie v Európskej únii
3. Informačná bezpečnosť v prostredí elektronického podnikania.
4. Analýza stavu a vývoja fungovania elektronického podnikania v konkrétnej organizácii.
5. Tvorba a predaj nového e-shopu na internete.
6. E-marketing, prezentácia v sieti internetu.
7. Bezpečnosť a bariéry on-line obchodovania.

Ing. Janette Brixová

1.Analýza tvorby informačných systémov v rezorte Ministerstva hospodárstva SR na základe výkazníctva.
2.Analýza tvorby informačných systémov v rezorte Ministerstva financií SR na základe výkazníctva.
3.Analýza realizovania zákonných zmien účtovania v účtovníckych software pre
podnikateľov.
4. Štatistický úrad SR a jeho informačné systémy.
5. Analýza informačných technológií vo výrobnom podniku (výber konkrétneho podniku).
6. Analýza informačných technológií zabezpečujúcich ochranu dát vo firmách.
7. Analýza informačných technológií v analytickom a prognostickom štátnom ústave.
8. Analýza produktov dôchodkového pripoistenia v SR a využitie informačných technológií
na ich spracovanie.

Ing. Ján Hanák

1. Vývoj mobilných aplikácií pre zariadenia PDA s operačným systémom Windows Mobile
2. Budovanie informačných systémov na platforme Microsoft Office 2007
3. Automatizácia programovania vo Visual Studiu 2005
4. Kryptológia a bezpečnostné charakteristiky informačných systémov
5. Programovanie 2D a 3D počítačovej grafiky v DirectX 10 a XNA
6. Prínosy technologických API vývojovo-exekučnej platformy .NET Framework 3.0 pre vývoj komponentovo orientovaného informačného systému
7. Budovanie grafických používateľských rozhraní aplikácií .NET pomocou GDI+, Windows Presentation Foundation a XAML
8. Refaktorizácia softvérových aplikácií

Mgr. Eva Medveďová

1. Automatizácia zákazkovej činnosti konkrétnej malej firmy
2. Tvorba a modifikácia informačného systému firmy
3. Tvorba ekonomického softvéru pre konkrétnu malú firmu
4. Analýza, návrh a implementácia IS konkrétnej firmy – 2x
5. Analýza, návrh a implementácia časti IS konkrétnej firmy – 2x
6. Automatizácia skladovej činnosti konkrétnej firmy

   Ing. Mgr. Peter Schmidt

1. IS malého podniku – marketing.
2. IS malého podniku – predaj.
3. IS incommingovej cestovnej kancelárie.
4. Informačný portál pre zamestnancov firmy.
5. Regionálny informačný portál pre turistov.
6. Kultúrny informačný WAP portál.
7. IS Ministerstva hospodárstva.
8. IS Ministerstva hospodárstva.

   Ing. Hana Trochanová

1. T-learning (e-learning digitálnou televíziou)
2. Ochrana a zabezpeèenie autorských práv v e-learningu
3. Možnosti využitia mobilných technológií v e-learningu
4. Testovanie v e-learningu
5. Multimediálne možnosti v e-learningu
6. Multimediálna uèebnica
7. Virtuálna univerzita
8. Administrácia LMS Moodle

Ing. Július Hlaváč

1. Bezpečnostný projekt v malej firme
Tvorba bezpečnosntých projektov, integrovanie legislatívnych a normatívnych odporúčaní pre využitie v malej firme, praktická štúdia bezpečnostného projektu v malej firme. (
teoretická téma s praktickou štúdiou)
2. Testovanie bezpečnostných brán pripojenia intranetu a internetu
Ochrana konkrétnej siete firewallom, bezpečnostná politika
(teoretická téma s praktickou štúdiou)

   Ing. Ján Janek

1. Analýza a optimalizácia procesu nákupu v konkrétnej firme a návrh vhodného softvérového vybavenia na podporu nákupu.
2. Analýza a návrh manažérského informačného systému v konkrétnej firme.

   Ing. Miroslav Kršjak

1. Analýza návrh implementácia webového portálu s využitím Xml/xlst.
2. Využitie umelej inteligencie pre štatistické účely.

   Mgr. Jaroslav Laky

   1. Tvorba Rich Internet Application s využitím frameworku Macromedia Flex
   2. Tvorba multimediálnych aplikácii v Macromedii Flash pre mobilné telefóny s OS Symbian

   Ing. Ilian Pavlov

1. Analýza a návrh IS pre elektronizáciu služieb verejnej správy.
2. Manažment kvality pri tvorbe informačných systémov.

   Ing. Igor Prokop

1. Využitie systému SAP Business One v segmente SME
2. Technológie na zabezpečenie bezpečnosti tovarov v komerčnom sektore
3. Nové trendy v sieťových technológiach
4. Výhody a nevýhody systému SAP Business One v porovnaní so SAP R/3,resp.SAP All in one

   Ing. Martin Vlasko

1. Automatizácia pracovného miesta pomocou spolupráce personálnych agentov.
2. Implementácia business intelligence do vybraného procesu podniku.

   Ing. Andrej Ždímal

1. Možnosti implementácie otvoreného softvéru v podnikových sférach.
2. IS na vymáhanie pohľadávok (analýza, návrh, implementácia)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné