Dnes je:
Pondelok 21.09.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

profil katedry

Katedra aplikovanej informatiky /KAI/

Katedra aplikovanej informatiky je jej nástupníckou katedrou Katedry automatizovaných systémov riadenia, ktorá bola založená v roku 1973. Pripravuje študentov v študijnom odbore 9.2.10 Hospodárska informatika na bakalárskom stupni štúdia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú informačné a komunikačné technológie a vedia uplatniť moderné informačné technológie na zvýšenie efektívnosti ekonomických procesov. Absolventi majú uplatnenie vo všetkých odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatní podnikatelia.

Profil absolventov

Absolventi odboru Hospodárska informatika získajú počas štúdia komplex poznatkov z ekonomických disciplín a informatiky, získajú tiež zručnosti a konkrétne skúsenosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami, zoznámia sa s najlepšími praktikami vo vybraných oblastiach. Budú schopní pracovať so štandardným kancelárskym softvérom, využívať informačné technológie pre komunikáciu s partnermi a spolupracovníkmi, analyzovať, navrhovať a realizovať sociálno-ekonomické informačné systémy. Získajú poznatky z programovania, projektovania, podnikania a prehľad metód ako pomocou informačných technológií dosahovať stanovené podnikateľské ciele. Súčasťou štúdia sú aj základné poznatky z riadenia bezpečnosti a ochrany informačných systémov a legislatívy ovplyvňujúcej využívanie informačných a komunikačných technológií v hospodárskej praxi.

  Absolventi ovládajú a získajú poznatky z:

- mikro- a makro-ekonomiky a ich procesov,
- podnikovej ekonomiky a firemných financií,
- matematickej štatistiky a operačného výskumu,
- operačných systémov,
- databázových systémov,
- algoritmizácie a programovania,
- počítačových sietí a bezpečnosti informačných systémov,
- kancelárskeho softvéru,
- návrhu, budovania a implementácie informačných systémov podnikov a organizácií.

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolventi získavajú poznatky, ktoré im umožňujú uplatniť sa ako:
- konzultant-informatik schopný pracovať pri riešení ekonomicko-informačných problémov,
- programátor, schopný realizovať implementáciu projektov informačných systémov,
- programátor webovských aplikácií a podnikových intranetov,
- projektant a realizátor informačno-komunikačných služieb v sieťach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent dokáže:
· komunikovať, prezentovať, hodnotiť a odporúčať spôsoby riešenia informačných požiadaviek podnikov,
· plnohodnotne sa zúčastňovať v riešiteľských tímoch informačných systémov,
· doplňovať si znalosti vo vývoji informačných technológií, organizovať vlastný kvalifikačný rast v súlade s aktuálnym vývojom,
· prezentovať podstatu navrhovaných riešení, formulovať organizačné, technické a personálne predpoklady ich zavedenia.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné