Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometria

Ekonometria

Anotácia predmetu

Ekonometrický prístup k analýze ekonomických javov a procesov. Vzťah teórie a empirickej skúsenosti, modelu a dát. Ekonometrický model. Jednorovnicový lineárny model, štatistické predpoklady. Odhad parametrov, testovanie. Analytické a prognostické aplikácie jednorovnicového modelu. Porušenie štandardných predpokladov, dôsledky: autokorelácia, heteroskedasticita, multikolinearita. Testovanie a riešenie problémov pri porušení základných predpokladov. Viacrovnicový model, simultánnosť. Identifikácia. Metódy odhadu parametrov, aplikácie.

Garant predmetu  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
Literatúra
  1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018
  2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.:: Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013
  3. Lukáčik, M. – Lukáčiková, A. – Szomolányi, K.: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Ekonóm, 2011
  4. Gujarati, D.: Basic Econometrics. New York: McGraw Hill, 2003
  5. Wooldridge, J.: Introductory Econometrics. New York, 2003

Zdroje ekonomických údajov

Štatistické tabuľky
t štatistika
F štatistika
Durbinove-Watsonove tabuľky - na testovanie autokorelácie 

Súbory

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné