Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

Doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc.

·  email: kristova@euba.sk

·  kancelária: E8.22,

·  telefón: (421 2) 672 95 872,

·  klapka: 5872

 Konzultačné hodiny - Pon. 12:30 - 14:30

Štúdium (počínajúc vysokou školou):

1972  Vysoká  škola ekonomická, 

1982   CSc.

1986   docent

zamestnanie:

1967 Slovenská  akadémia vied

1972 – 1985 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave,

1995 – 2007 Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra informatiky obchodných firiem

2007 – doteraz Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra aplikovanej informatiky

odborné  zameranie:

problematika aplikácií  informačných a komunikačných technológií v ekonómii a zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do výučby

gestorstvo predmetov:

Informatika, Databázové  systémy, Nové trendy v komunikáciách, Podnikanie-manažérske simulácie, Informačné systémy a elektronický obchod, Dátové sklady,

vedecko-výskumná  činnosť:

autorka 12 vysokoškolských učebných textov,

spoluautorka  4 odborných knižných publikácií

zodpovedná riešiteľka alebo spoluriešiteľka 20 výskumných domácich a medzinárod-ných projektov

zodpovedná riešiteľka 9  Rozvojových projektov Ministerstva školstva SR

spoluriešiteľka 1 projektu ESF

autorka  alebo spoluautorka  26 vedeckých a odborných príspevkov

školiteľka doktorandov

funkcie:

1975-1988 tajomníčka Katedry aplikovanej informatiky

1996- 2007 vedúca Katedry informatiky obchodných firiem

2000-2003 prorektorka pre informatizáciu a styk s verejnosťou na Ekonomickej univerzite v Bratislave

2009- vedúca Katedry aplikovanej informatiky FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave

členstvo

členka odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia Medzinárodné podnikanie

členka odborovej komisie  pre študijný odbor doktorandského štúdia Aplikovaná informatika

1995- 2007  členka Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity

2000- 2007 členka Vedeckej rady Ekonomickej univerzity

2008 – doteraz  členka Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky

1999- doteraz členka redakčnej rady časopisu Systémová integrácia

2002-2007 členka redakčnej rady vedeckého časopisu Nová ekonomika

2007- doteraz členka redakčnej rady vedeckého  časopisu Ekonomika a informatika

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné