Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

diplomové práce

Témy DP vypísané v akademickom roku 2007/2008

prof. Ing. Peter Závodný, CSc.
1. Možnosti a trendy prenosu dát (TP)
2. Elektronický obchod a komercia na internete (TP)
3. Návrh a implementácia elektronického obchodu konkrétnej firmy (ANI)
4. Využitie počítačových sietí v AIS firmy (ANI)
5. Návrh distribuovaného IS firmy (AN)

Ing. Martin Blahušiak
1. Vývoj aplikácie v prostredí Visual Studio 2005 (ANI ) ( 2 študenti )
2. Analýza, návrh a implementácia IS vo vybranom prostredí (ANI) (2 študenti)
3. Analýza, návrh a implementácia IS na riešenie ekonomickej problematiky (ANI) (2študenti)
4. Objektovo orientovaná analýza a návrh konkrétneho IS (AN) (2 študenti)
5. Business inteligence v Microsoft SQL Server 2005 (ANI) (1 študent)
6. Príklady použitia rôznych typov dátového napojenia z Microsoft Visual Studio 2005 na Microsoft SQL Server a Oracle Server (1)
7. Bezpečnostný systém v malej firme (AN) (1 študent)

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
1. Zavedenie CRM systému ako súčasť firemného CRM programu ( možnosť konzultácií v Accentúre - požiadavka na kvalitu diplomanta- vedomosti, prístup k práci )
2. Transformácia firiem aplikačnej architektúry na SOA ( Service Oriented Architecture ) ( možnosžť konzultácií v Accenturre - požiadavka na kvalitu diplomanta- vedomosti prístup k práci )
3. Aplikačná podpora BPM ( Business Process Management ) ako nástroja zvyšovania efektivity podniku (možnosť konzultácií v Accenture – požiadavka na kvalitu diplomanta- vedomosti, prístup k práci )
4. SAP R/3 ako nástroj controllingu a finančného účtovníctva
5. Komplexná analýza hardvérového vybavenia podniku a plán obnovy prostriedkov výpočtovej techniky
6. ITIL ( Information Technology Infrastructure Library ) - účinný nástroj pre firmu
7. Význam portálov v moderných podnikových systémoch
8. Analýza ponuky aplikačných softvérových produktov pre automatizovanú kanceláriu
9. Systémy pre konsolidáciu firemného obsahu
10. Analitické nástroje a ich význam pri podpore rozhodovania
11. Súčasný stav a trendy v elektronickom marketingu
12. Riadenie predaja v banke ( možnosť konzultácií v Tatrabanke )
13. Segmentácia retailových klientov a tvorba cieľových skupín pre adresný predaj ( možnosť konzultácií v Tatrabanke )

doc. Ing. Peter Bednár, CSc.
1. Stanovenie individuálnej funkcie úžitku ako bankového nástroja pre investovanie úspor klienta v rámci vybranej bankovej inštitúcie
2. Návrh a realizácia informačného systému malej realitnej kancelárie poskytujúceho nástroje na podporu rozhodovania klienta pri kúpe nehnuteľnosti
3. Diverzifikácia rizika pri investovaní v podmienkach vybranej bankovej inštitúcie na území SR
4. Možnosti analýzy dát podpory rozhodovania prostredníctvom systémov BI
5. Obchodovanie individuálnych investorov na FOREXe prostredníctvom elektronického obchodného systému VISUAL TRADING
6. Návrh vzorových príkladov v prosredí Precision Tree and@Risk

doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.
1. Stav legislatívny elektronického obchodovania v SR a zahraničí
2. Analýza, návrh a implementácia administratívnej činnosti katedry
3. Perspektíva a využitie Business Intelligence v podnikovej praxi
4. Význam informačných a komunikačných technológií pre podnikové vzdelávanie
5. Systémy a techniky pre dolovanie dát
6. Využitie počítačových sietí v AIS firmy (AN)
7. Návrh distribuovaného IS firmy (AN)

doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.
1.Analýza a návrh vybratých podsystémov IS v konkrétnom podnikateľskom prostredí
(2 študenti)
2. Využitie elektronického podpisu v podnikateľskej činnosti malých podnikov (2 študenti)
3. Nové pohľady na manažérsky informačný systém (procesný prístup) (2 študenti)
4. Bezpečnosť bezdrótovej siete, možné riziká a spôsoby ochrany

Ing. Michal Grell, PhD.
1.-2. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v ústrednej štátnej správe
(2 témy podľa výberu ministerstva, aplikácie metodiky)
3.-4. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v miestnej štátnej správe
(2 témy podľa výberu obvodného úradu, aplikácia metodiky TISTAS)
5.-6.Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v regionálnej samospráve
(2 témy podľa výberu vyššieho územného celku, aplikácia metodiky TISTAS)
7.-8. Typový aplikačný softvér na zabezpečenie úloh v miestnej samospráve
(2 témy podľa výberu mestského miestneho úradu, aplikácia metodika TISTAS)
9. Analýza a návrh koncepcie IS na podporu správneho konania
10. Modelovanie procesov vo verejnej správe

Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
1. Tvorba IS pre autoservis (ANI)
2. Analýza súčasne najpoužívanejší programovacích jazykov (ANI)
3. Tvorba web aplikácie na prihlasovanie študentov na skúšky (ANI)
4. Tvorba aplikácie pre mobilné zariadenia (ANI)
5. Konfigurácia siete pre podnik – súčasné riešenia (ANI)
6. Informačné systémy pre podniky – hotové riešenia (ANI)
7. IS pre výmenu dát medzi DBS Oracle a MS Excel (ANI) (2 študenti)
8. Aplikácia s využitím makier v MS Excel (ANI)
9. Vybraný modul e-Business Suite (ANI, TP)

Ing. Jaroslav Kultán, PhD.
1. Tvorba dotazníkového systému (ANI)
2. Návrh a tvorba e-learningového kurzu predmetu databázové systémy (ANI)
3. Videokonferencie vo vzdelávaní (ANI)
4. Modelovanie a uchovávanie akustických signálov, kódovanie, prenos (ANI)
5. Modelovanie a uchovávanie grafických signálov, kódovanie, prenos (ANI)
6. Automatické spracovanie národných účtov (ANI)
7. Modelovanie priebehu vybraných ekonomických veličín (ANI)
8. Predikcia časových radov vybraných valutových kurzov (ANI)
9. Návrh, metódy a spôsob využitia dátových skladov v podniku (ANI)

Ing. Ľudovít Markus, CSc.
1. BLUE GENE IBM cluster
2. gLite Middleware pre Grid Computing
3. Sieťové služby OS Linux
4. Návrh univerzitného gridu na báze Condor clustra
5. Jadro OS Linux
6. Live distribúcie OS Linux
7. Bezpečnosť Linuxoveho servera
8. Linuxový uzol AccessGridu
9. NeuroGrid projekt
10. GILDA Grid tútor a Grid demonštrátor

RNDr. Jozef Stašák, PhD.
1. Modelovanie procesov podnikania v spisovej službe
2. Systém ARIS - jeho postavenie a úlohy v procese návrhu a implementácie informačného systému s využitím SAP R/3 v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu
3. Simulácia procesov podnikania vo výrobnej sfére
4. Simulácia procesov podnikania vo výrobne sfére s využitím systému ARIS
5. Modelovanie procesov podnikania v spisovej službe s využitím systému ARIS
6. Rozhrania - ich postavenie a úlohy pri návrhu a implementácií informačnej podpory procesov podnikania s využitím komponentov a modulov systému SAP
7. Optimalizácia a reinžiniering procesov podnikania vo výrobnej sfére s využitím modulov systému ARIS
8. Informačná podpora procesov spisovej služby s využitím vybraných komponentov a modulov systému SAP
9. Riadenie projektov s využitím vybraných komponentov a modulov systému SAP
10. Modelovanie procesov podnikania a Business Inteligence

Ing. Stanislav Šuchter, CSc.
1. Analýza problémov širšieho využívania elektronického podpisu v praxi
2. Návrh zlepšenia štruktúry informačných potrieb študentov
3. Nedostatky počítačovej siete EU a návrh jej inovácie
4. Návrh balíka informačných a servisných aplikácií pre študentov EU
5. Vytvorenie automatizovaného testovacieho príkladu v aplikácií MS Excel
6. Vytvorenie automatizovaného testovacieho príkladu v aplikácií MS Access
7. Možnosti a riziká používania open-source kancelárskych programov vo výučbe a praxi
8. Porovnanie možností používania FTP servera a aplikácie Moodle pri práci študenta
9. Návrh nových aplikácií využitia čipovej identifikačnej karty študentov EU

RNDr. Ľubomír Turňa, CSc.
1. Využívanie Petriho sieti pri návrhu modelu riadenia a rozhodovania procesu (ANI)
2. Využitie genetických algoritmov pri zbere, triedení a vyhodnocovaní dát (ANI)
3. Ochrana informácií kódovaním a šifrovaním (AN)
4. Analýza náročnosti a rizikovosti procesov pomocou stromov porúch a stromov udalosti (ANI)
5. Algoritmizácia a tvorba SW vybavenia pre vyhodnotenie zberu dát získaných pomocou stacionárnych časových radov (ANI)
6. Škálová invariantnosť objektov a procesov (ANI)
7. Algoritmizácia a tvorba SW vybavenia pre vyhodnotenie zberu dát získaných pomocou nestacionárnych časových radov (ANI)
8. Návrh algoritmu induktívneho konštruovania stromov (ANI)
9. Vizualizácia dynamického prejavu vybraných metód triedenia (ANI)
10. Prostriedky tvorby agentových aplikácií (ANI)

Ing. Igor Bandurič
1.Vybrané oblasti zabezpečenia kvality IT projektov
2.-3. Internetová J2EE aplikácia (2 študenti )
4.Aspektové programovanie
5. Agilné metódy tvorby softvéru
6.Vybrané problémy prepojenia portálov verejných správ
7. Tvorba internetových aplikácií pomocou dynamických jazykov (2študenti)
8. Mapovanie objektovo orientovaných jazykov na relačné databázy
9. Open source projekty vo verejnej správe
10. Servisne orientovaná architektúra v štátnej a verejnej správe
11. Ultraľahký webový klient
12. Viacvrstvové podnikové aplikácie
13. Orchestrácia webových služieb

Ing. Janette Brixová
1. Manažérske riadenie a informačné technológie
2. Freeware – Analýza ponuky ekonomického software z Internetu
3. Analýza zabezpečenia malých počítačových sietí
4. Princíp a používanie elektronických konferencií cez Internet
5. Analýza informačných technológií v analyticko-prognostickom štátnom ústave
6. Štatistický úrad a jeho informačné systémy
7. E-learningové firemné vzdelávanie
8. E-learningové vzdelávanie realizované vysokými školami
9. Internet a analýza jeho služieb
10. Bezpečnostný monitoring systémov firmy v reálnom čase

Ing. Anna Ondrejková
1. Inteligentné elektronické formuláre – tvorba, využitie a prednosti
2. Použitie elektronických formulárov vo verejnej správe
3. eGovernment a mGovernment (electronic and mobile Government)-využívanie elektronických a mobilných aplikácií vo verejnej správe
4. eGovernment – analýza a návrh vybranej čiastkovej úlohy pre verejnú správu
5. eLearning na univerzitách a v celoživotnom vzdelávaní so zameraním na zdravotne postihnutých občanov
6. eLearningové aplikácie pre vzdelávanie zamestnancov vo firemnej praxi
7. Odmeňovacie systémy pre pobočkovú sieť banky - Téma DP v spolupráci s Tatra bankou
8. Technologické aspekty projektu Data Warehousigu vo finančných inštitúciách – Téma DP v spolupráci s Tatra bankou
9. Business Intelligence vo finančných inštitúciách – Téma DP v spolupráci s Tatra bankou
10. Porovnanie úverových podmienok pre stredné podniky v Rakúsku a na Slovensku – Téma DP v spolupráci s Tatra bankou
11. Nástroje a techniky na predaj bankových a finančných služieb – Téma DP v spolupráci s Tatra bankou

RNDr. Eva Rakovská
1. Ontológie na webe a význam „ Web Ontology language „
2. Charakteristika sémantických sietí a ich praktický význam
3. JSDL – Job Submission description Language a jeho využitie v praxi
4. Distribuovaná umelá inteligencia a konkrétne príklady z praxe
5. Vyhľadávacie algoritmy na internete
6. Vyhľadávacie algoritmy na internete
7. Znalostné modelovanie v praxi pomocou metodiky Common KADS
8. Postupy umelej inteligencie v praxi
9. Postupy soft computingu v praxi
10. Tvorba expertného systému pomocou Jess Clips

Ing. Mária Szivósová
1. Vplyv a dopad elektronického obchodovania na podnikanie
2. Využívanie elektronického podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku
3. Analýza požiadaviek a možnosti využitia e-commerce v konkrétnom podniku
4. Elektronické trhy, ich transformácia a využívanie v Európskej únii
5. Ochrana dát a informačná bezpečnosť v prostrední elektronického podnikania
6. Analýza a charakteristika služieb elekronického bankovníctva na Slovensku
7. Reklama na internete. Internetový reklamný systém

Ing. Ján Hanák
1. Kryptografia na platforme Microsoft NET (TP)
2. Vývoj mobilných aplikácií NET pre systém Windows Mobile 6.0 (ANI)
3. Automatizácia aplikácií Microsoft Office 2007 (ANI)
4. Automatizácia integrovaného vývojového prostredia (IDE) produktu Visual Studio 2008 (ANI)
5. Vývoj viacvláknových aplikácií na platforme Microsoft NET (ANI)
6. Vývoj počítačových hier v prostredí Microsoft XNA Game Studio 2.0 (ANI)
7. Počítačová grafika a grafické transformácie v GDI+(TP)
8. Platformová interoperabilita aplikácií NET (COM Interop a P/Invoke) (1)
9. Jazyková interoperabilita aplikácií NET ( Visual Basic 2008, C# 3.0, C++/CLI (1)
10. Refaktorizácia a optimalizácia aplikácií NET (TP)
11. Algoritmizácia vybraných problémov pomocou princípov fuzzy logiky (ANI)

Mgr. Eva Medveďová
1. Analýza, návrh a implementácia skladovej činnosti malej firmy (ANI)
2. Analýza, návrh a implementácia zákazkovej činnosti malej firmy (ANI) (2študenti)
3. Analýza, návrh a implementácia anketového IS (ANI) ( 2 študenti )
4. Podsystém skladové hospodárstvo konkrétnej firmy (ANI)
5. Podsystém personalistika konkrétnej firmy (ANI)
6. Podsystém evidencia objednávok konkrétnej firmy (ANI)
7. Tvorba testovacích sád pre operačný systém LINUX (ANI)
8. Analýza a návrh modulu IS podniku (AN) (2 študenti )

Ing. Mgr. Peter Schmidt
1. Distribuovaný IS malého podniku – marketing (ANI)
2. Možnosti využitia SOA na akademickej pôde (TP)
3. Procesný prístup k tvorbe IS (TP)
4. Informačný portál pre zamestnancov firmy (ANI)
5. Regionálny informačný portál pre turistov (ANI)
6. Informačný portál pre mobilné zariadenia (ANI)
7. Distribuované IS a počítačová kriminalita (TP)
8. IS Ministerstva financií (TP)
9. E-shop optimalizovaný pre mobilné zariadenia (ANI)
10. Dynamické web stránky ako marketingový nástroj (ANI)

Ing. Hana Trochanová
1. Adaptabilita e-learningu
2. Bezpečnosť a e-learning

Ing. Jaroslav Vojtechovský
( email: jaroslav.vojtechovsky@gmail.com, tel: 0903 550885

1. Manažment IT projektov (TP)
2. Manažment IT oddelenia (TP)
3. CRM systémy ako marketingový nástroj (AN)
4. Implementácia CRM systému do podniku (ANI)
5. Porovnanie najpoužívanejších CRM systémov (TP)
6. IT audit malých firiem

Typ témy – AN - analýza návrh, ANI – analýza návrh implementácia, I – implementácia, TP – teoretická práca

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné