Dnes je:
Streda 20.06.2018
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

z histórie fakulty

Z histórie Fakulty hospodárskej informatiky

1959 – vznikol vládnym nariadením 59/1959 s účinnosťou od 1. 9. 1959
            Inštitút národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave
1964 – vznikli prvé dve katedry inštitútu: Katedra práce a Katedra investícií a základných fondov
1967 – vznikla Katedra cien
1968 – na základe vládneho nariadenia č. 54/68 Zb. o zmenách názvov niektorých fakúlt došlo k premenovaniu
            Inštitútu na Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
1971 – po ukončení viacerých organizačných zmien pôsobili na Fakulte riadenia tieto katedry:
            •  Katedra automatizovaných systémov riadenia
            •  Katedra ekonomicko-matematických výpočtov
            •  Katedra evidencie
            •  Katedra matematiky
            •  Katedra štatistiky
            •  Katedra teórie riadenia
1971 – bolo pričlenené k Fakulte riadenia Výskumné a výpočtové centrum až do 1.1.1977,
            kedy sa stalo celoškolským pracoviskom - v súčasnosti Centrum informačných technológií
1975 – bolo pričlenené k Fakulte riadenia Detašované pracovisko v Košiciach až do vzniku
            Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach dňa 31.8.1992
1991 – rozhodnutím akademického senátu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave zo dňa 29. 10. 1991
            bola Fakulta premenovaná na Fakultu hospodárskej informatiky VŠE v Bratislave
1992 – zákonom SNR č. 292/1992 Zb. sa zmenila Vysoká škola ekonomická v Bratislave
            na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

V súčasnosti tvoria Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave tieto katedry

História študijných odborov a programov

1968 – sa vyučujú na Fakulte študijné odbory
            •  Mechanizácia a automatizácia riadiacich prác
            •  Ekonomicko-matematické výpočty
1976 – pribudli absolventi v odbore Automatizované systémy riadenia
1978 – pribudli absolventi v odbore Ekonomické informácie a kontrola
1981 – pribudli absolventi v odbore Ekonomická štatistika
1984 – pribudli absolventi v odbore Systémové inžinierstvo
1990 – vznikol študijný odbor základného štúdia - Hospodárska informatika a účtovníctvo
            v rámci ktorého existovali špecializácie:
            •  Automatizované systémy riadenia v ekonomike
            •  Matematické metódy v ekonomike
            •  Ekonomické informácie a kontrola
            •  Ekonomická štatistika
            •  Systémové inžinierstvo
1993 a neskôr – sa akreditovali študijné odbory:
            •  Hospodárska informatika so špecializáciami:
                  •  Informačné technológie a Informačné systémy a technológie v ekonomike
            •  Účtovníctvo so špecializáciami:
                  •  Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenie
            •  Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní so špecializáciami:
                  •  Aplikovaná štatistika
                  •  Operačný výskum a ekonometria
                  •  Poistná matematika a štatistika neskôr Poistná matematika
2003 – začala prebiehať výučba na akreditovaných študijných programoch v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
            v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v odboroch
            •  Účtovníctvo (št. programy: Účtovníctvo, Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenie)
            •  Hospodárska informatika (št. programy: Hospodárska informatika, Účtovníctvo a  hospodárska informatika)
            •  Kvantitatívne metódy v ekonómii (št. programy: Manažérske rozhodovanie a informačné technológie,
                Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria a Štatistické metódy v ekonómii)
            •  Ekonometria a operačný výskum (št. program: Ekonometria a operačný výskum)
           

Dekanmi Fakulty riadenia a Fakulty hospodárskej informatiky od založenia po súčasnosť boli:

1968 - 1969    doc. Ing. Ferdinand Vávra, CSc.
1969 - 1972    prof. Ing. Andrej Piškanin, CSc.
1972 - 1980    prof. Ing. Daniel Vojtko, CSc.
1980 - 1990    prof. Ing. Adam Laščiak, DrSc.
1990 - 1997    prof. Ing. Hedviga Bakytová, CSc.
1997 - 2003    prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD.
2003 - 2007    prof. Ing. Stojan Russev, PhD.
2007 - 2015    prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
2015               prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné