Dnes je:
Utorok 27.02.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

ekonomika a informatika

Ekonomika a informatika
vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky

Termín na podávanie príspevkov do čísla 1/2017: 9. 6. 2017     Elektronická verzia časopisu je prístupná tu

Identifikácia časopisu
Redakčná rada
Výkonná rada
Pokyny pre autorov
Pokyny pre oponentov
Šablóna pre písanie príspevku
Obsah jednotlivých čísel
Kontakt

EKONOMIKA A INFORMATIKA

Vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku.

Poslaním vedeckého časopisu je publikovať teoretické a aplikačné poznatky získané v ekonomickom výskume a hospodárskej praxi z oblastí hospodárskej informatiky, účtovníctva a audítorstva, ekonometrie a operačného výskumu, aplikovanej štatistiky a aktuárstva, s akcentom na aktuálne otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility s európskou a svetovou metodológiou a praxou.
Uverejňuje vedecké state a diskusie, recenzie a informácie o dizertačných a habilitačných prácach, inauguračných prednáškach a vedeckých podujatiach v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, ktoré sú výsledkom vedeckovýskumnej činnosti autorov, vedeckých aktivít doktorandov, medzinárodnej výskumnej a pedagogickej spolupráce a ich aplikácie v ekonomickej praxi.

ECONOMICS AND INFORMATICS

A scientific journal of the Faculty of Economic Informatics of University of Economics in Bratislava and the Slovak Economic Informatics Association.

Mission of the scientific journal is to publish theoretical and application knowledge acquired in economic research and practice in the areas of economic informatics, accounting and auditing, applied statistics, actuarial science, econometrics and operations research, with emphasis on the current issues of harmonization, integration and compatibility with the European and global methodology and practice.
The journal publishes scientific articles and paper discussions, reviews and information on doctoral and habilitation theses, inauguration lectures and scientific events  in Slovak, Czech or English language, which are results of scientific and research activity of authors, scientific activities of doctoral students, international research and educational cooperation and their application in the economic practice.

Vydavateľ: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
                     a Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku

Vychádza: 2x ročne

ISSN 1339-987X (online)                                                                                       ISSN 1336-3514 (online vydanie)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné